Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.37.13.2023.AJ z dnia 20.12.2023 r. o odmowie o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu dwóch urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworami studziennymi nr 1 do głębokości 62,0 m, o wydajności do Q = 20,0 m3/h oraz nr 2 do głębokości 55,0 m, o wydajności do Q = 20

 Aleksandrów Kujawski, dnia 20.12.2023 r.

OŚ.6220.37.13.2023.AJ

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamia

o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu dwóch urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworami studziennymi nr 1 do głębokości 62,0 m, o wydajności do Q = 20,0 m3/h oraz nr 2 do głębokości 55,0 m, o wydajności  do Q = 20,0 m3/h, projektowanymi w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawki, powiat aleksandrowski, odpowiednio na terenie działek o numerach ewidencyjnych 148/6 oraz 147, obręb 0025 Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu awaryjnego zaopatrzenia w wodę trzech instalacji chowu drobiu-brojlera kurzego i ciśnieniowego nawadniania upraw oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji -nawadnianiu ciśnieniowym upraw na gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha poprzez istniejący zbiornik ziemny, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzanego w  miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”.

w miejscowości:     Rudunki

na terenie działki:   studnia: 148/6 i 147 obręb 0025 Rudunki

działki nawadniane: 148/6, 147, 124/5, 128, 151/2, 131, 132, 133/1, 134/11, 134/13, 134/30, 134/31, 134/32, 134/33, 134/25, 134/28, 134/43, 134/42, 134/41, 145/4, 145/18, 149, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/17, 150/18, 150/20, 150/21, 155/3, 155/5, 155/6, 155/7, 158, 159, 160 obręb 0025 Rudunki

gmina:                    Aleksandrów Kujawski

powiat:                    aleksandrowski

województwo:        Kujawsko-Pomorskie

Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 14. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, na tablicy ogłoszeń sołectw: Ośno i Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

PDFOŚ.6220.37.13.2023.AJ.pdf (599,86KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego