Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.21.42.2020.2023.DS/AJ z dnia 29.12.2023 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania - postanowieniem z dnia 29.12.2023 r. znak: OŚ.6220.21.41.2020.2023.DS/AJ - z uwagi na fakt, że inwestor dnia 22.12.2023 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec oraz gminy Wielka Nieszawka

Aleksandrów Kujawski, dnia 29.12.2023 r.

OŚ.6220.21.42.2020.2023.DS/AJ

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamia o:

  1. Podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania - postanowieniem z dnia 29.12.2023 r. znak: OŚ.6220.21.41.2020.2023.DS/AJ - z uwagi na fakt, że inwestor dnia 22.12.2023 r., przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, procedowane na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy;

  2. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów  Kujawski.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 14, w godz. pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectw: Otłoczyn, Białe Błota, Odolion oraz Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Raciążku i Urzędzie Gminy w Wagańcu, powiat aleksandrowski oraz Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, powiat toruński.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

PDFOŚ.6220.21.42.2020.2023.DSAJ.pdf (471,44KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego