Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.37.17.2023.AJ z dnia 29.12.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na terenie działek o numerach ewidencyjnych 148/6 oraz 147, obręb 0025 Rudunki.

Aleksandrów Kujawski, dnia 29.12.2023 r.

OŚ.6220.37.17.2023.AJ

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 29.12.2023 r. została wydana decyzja znak: OŚ.6220.37.16.2023.AJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu dwóch urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworami studziennymi nr 1 do głębokości 62,0 m, o wydajności do Q = 20,0 m3/h oraz nr 2 do głębokości 55,0 m, o wydajności  do Q = 20,0 m3/h, projektowanymi w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawki, powiat aleksandrowski, odpowiednio na terenie działek o numerach ewidencyjnych 148/6 oraz 147, obręb 0025 Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu awaryjnego zaopatrzenia w wodę trzech instalacji chowu drobiu-brojlera kurzego i ciśnieniowego nawadniania upraw oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji -nawadnianiu ciśnieniowym upraw na gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha poprzez istniejący zbiornik ziemny, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzanego w  miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski (Punkt Obsługi Interesanta, w godzinach pracy Urzędu).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, na tablicy ogłoszeń sołectw: Ośno i Rudunki gmina Aleksandrów Kujawski oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sporządziła: Angelika Jętczak

 PDFOŚ.6220.37.16.2023.AJ-decyzja.pdf (13,45MB)
PDFOŚ.6620.37.17.2023.AJ-obwieszczenie.pdf (794,38KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego