Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Wydział:
Wydział Ochrony Środowiska
Termin załatwienia:
brak
Osoba kontaktowa:
Angelika Jętczak
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87 - 700 Aleksandrów Kujawski parter, Punkt Obsługi Interesanta
Telefon kontaktowy:
54 282 2059 wew. 51
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87 - 700 Aleksandrów Kujawski parter, Punkt Obsługi Interesanta
Wymagane dokumenty:
1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;
2. Kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę (z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim);
3. Oświadczenie zgłaszającego instalację o przeznaczeniu przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe;
4. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika;
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:
• za zgłoszenie -120 zł*
• za pełnomocnictwo – 17 zł
Opłaty:
• za zgłoszenie -120 zł* lub zwolnienie • za pełnomocnictwo – 17 zł
Tryb odwoławczy:
14 dni w przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji
Uwagi:
* na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

Ważne: Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie gdy jest już ona eksploatowana prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od momentu oddania jej do użytkowania.

Uwaga: Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w §11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).
Podstawa prawna:
art. 152, 153, 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1913 z późn. zm.);
§2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019r. poz. 1510);
§11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735z późn. zm.);
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.) art. 2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I pkt.. 13 załącznika do ustawy.

Zgodnie z przepisami prawa istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia instalacji, która może negatywnie oddziaływać na środowisko, a z której emisja nie wymaga uzyskiwania pozwolenia.

 • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
 • Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy oczyszczone ścieki odprowadzane są do wód lub do ziemi na grunt stanowiący własność eksploatującego.
 • Przydomowej oczyszczalni ścieków nie można wybudować na terenach objętych siecią kanalizacyjną (obowiązkiem jest przyłączenie domu do kanalizacji sanitarnej), chyba, że przepisy stanowią inaczej.
 • Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Właściciel nieruchomości, na terenie której będzie nowa lub zmodernizowana instalacja może przystąpić do jej eksploatacji, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych w zgłoszeniu. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.
 • W przypadku naruszenia warunków eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków organ właściwy może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie.

Wymagane dokumenty
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, które powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres na którego terenie prowadzona będzie eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Kary

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1913 z późn. zm.) karze grzywny podlega właściciel nieruchomości który:

 • nie dopełni obowiązku zgłoszenia informacji o rozpoczęciu eksploatacji nowej lub zmodernizowanej przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • eksploatuje instalację przydomowej oczyszczalni ścieków niezgodnie ze złożoną informacją;
 • eksploatuje instalację przydomowej oczyszczalni ścieków pomimo wniesienia przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 POŚ;
 • rozpoczyna eksploatację instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, chyba że wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu;
 • narusza warunki decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1, określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ.

Uwaga
Ścieki odprowadzane za pośrednictwem zgłaszanej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w §11 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).

 

 

Załączniki:

PDFUG ALEKS Oświadczenie cele mieszkaniowe (188,49KB)
PDFUG ALEKS zgłoszenie eksploatacji POŚ (190,96KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego