Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wydział:
Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
Termin załatwienia:
Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania poprawnego wniosku.
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Błaszak
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski pokój nr 7
Telefon kontaktowy:
54 282 20 59 wew. 29
Miejsce odbioru:
Brak
Wymagane dokumenty:
Obowiązkowo:
1) Ważny dowód osobisty (lub paszport) do wglądu;
2) W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 649), oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status pobytu na terytorium RP albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię (dokument do wglądu);
3) Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL okazuje paszport albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
Dodatkowo:
1) Wniosek CEIDG-1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym bez poprawek i skreśleń.
W zależności od potrzeb dodatkowo:
część CEIDG-MW - Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
część CEIDG-RB - Informacja o rachunkach bankowych,
część CEIDG-RD - Wykonywana Działalność Gospodarcza ,
część CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych,
część CEIDG-ZS - Zarządca sukcesyjny,
część CEIDG- POPR - Formularz służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
W przypadku braku wypełnionego formularza, osoba dokonująca wpisu do CEiDG wypełnia i podpisuje go na miejscu wraz z urzędnikiem.
Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi:
Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca składa w wybranym przez siebie urzędzie gminy osobiście albo wysyła przesyłką rejestrowaną, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, jednym z podpisów elektronicznych i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania. Gdy wniosek został złożony w urzędzie gminy a jest niepoprawny – organ gminy wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem:

wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Do wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca może dołączyć:

w przypadku przedsiębiorcy będącego płatnikiem składek:
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
zmianę danych wykazanych w zgłoszeniach,
zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń;
zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług;
żądanie przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej albo rezygnacji z wybranej formy opodatkowania;
żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych albo zawiadomienia o rezygnacji z wybranego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
żądanie przyjęcia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał albo zawiadomienia o zaprzestaniu opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał;
żądanie przyjęcia zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlega opłacie.

Przedsiębiorca rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) wypełnia i składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Poradnik przedsiębiorcy – Rejestracja jako płatnik podatku VAT

Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej może być datą przyszłą, jak również datą wsteczną w stosunku do dnia złożenia (podpisania) wniosku o wpis do CEIDG.

Wniosek o zmianę wpisu w zakresie danych ewidencyjnych należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zmiany danych.

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezatrudniający pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy niż 30 dni.

Zgłoszenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej należy złożyć w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej najwcześniej w dniu trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296).

UWAGA!

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Jak otworzyć i zamknąć firmę oraz dokonywać zmian we wpisie?

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”, prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki. CEIDG zawiera: elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy działają w Polsce, wyszukiwarkę firm, informacje o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej. Na portalu znajduje się również jeden, prosty i zintegrowany formularz wniosku o wpis do CEIDG, który służy do rejestracji, zmian we wpisie, zawieszenia i wznowienia oraz likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG co pozwala na założenie firmy przez Internet, bez konieczności wizyty w jakimkolwiek urzędzie. Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora który podpowie i poprowadzi krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

Jeżeli przedsiębiorca chce złożyć wniosek on-line to musi posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP. Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to gdy został złożony on-line – system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku na podany adres e-mail.

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

 

 

Załączniki:

PDFCEIDG-1_v6.6.pdf (175,23KB)
PDFklauzula-inf.-dot.-CEiDG.pdf (462,31KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego