Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
Termin załatwienia:
30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Błaszak
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski parter, pokój nr 7
Telefon kontaktowy:
54 282 20 59 wew. 29
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski parter, pokój nr 7
Wymagane dokumenty:
1) wniosek o wymeldowanie osoby, która nie przebywa pod wskazanym adresem
2) dokumenty potwierdzające legitymację procesową wnioskodawcy (art. 28 k.p.a.) – tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający interes prawny)
3) dokumenty stanowiące dowód w sprawie o wymeldowanie (np. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wyrok o eksmisji osoby, której dot. wymeldowanie, zaświadczenie od komornika sądowego o wykonaniu wyroku eksmisyjnego)
Do wglądu:
1. Dowód osobisty
2. Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić wymeldowanie
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji – w wysokości 10,00 zł
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r., poz. 2411).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2086 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego następuje w formie decyzji administracyjnej

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego