Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wydział:
Wydział Planowania
Termin załatwienia:
Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.
Osoba kontaktowa:
Anna Eizenchart
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski; parter, Biuro Obsługi Interesanta; Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
Telefon kontaktowy:
542822059 wew. 35
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski;
Wymagane dokumenty:
• wniosek (udostępniony druk)
• Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, na przeniesienie tej decyzji na rzecz osoby ubiegającej się o jej przeniesienie (udostępniony druk)
• Oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o warunkach zabudowy (udostępniony druk)
• Potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 56 zł
• Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy (udostępniony druk)
• Potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł
• (w przypadku działania przez pełnomocnika)
Opłaty:
• Za wydanie decyzji administracyjnej - 56 zł • Za pełnomocnictwo – 17 zł
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
1. Co powinienem wiedzieć?
W odniesieniu do inwestycji celu publicznego, przepisy prawa nie przewidują możliwości przeniesienia, na rzecz innej osoby, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Tryb załatwiania sprawy:
Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

1. Należy upewnić się, czy decyzja o warunkach zabudowy podlegająca przeniesieniu stała się ostateczna i kiedy to nastąpiło.

2. Stronami w postępowaniu administracyjnym w sprawie przeniesienia decyzji
o warunkach zabudowy są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

3. Z wnioskiem o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy może wystąpić zarówno osoba, na rzecz której decyzja o warunkach zabudowy ma zostać przeniesiona, jak i osoba, na rzecz której decyzja została wydana.

4. W odniesieniu do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których decyzje o warunkach zabudowy zostały wydane przed dniem 15 listopada 2008r., w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie takiej decyzji, do wniosku o przeniesienie należy dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, którą uprzednio należy uzyskać w Wydziale Środowiska.

2. Kto może załatwić sprawę?
1. Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.

2. Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika*.
Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr. Wówczas do wniosku należy dołączyć potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego).

3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika*.

4. Wspólnota mieszkaniowa licząca powyżej 7 lokali tzw. „duża” – działająca przez Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę bądź pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa* udzielonego w formie uchwały właścicieli lokali.

5. Wspólnota mieszkaniowa licząca nie więcej niż 7 lokali tzw. „mała” – działająca przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa* udzielonego przez wszystkich właścicieli lokali.

* pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu – wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Podstawa prawna:
• art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199 ze zm. )
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.).

Przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy, może nastąpić wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych w art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.) – dalej u.p.z.p.
Zagadnienie cesji decyzji o warunkach zabudowy normuje art. 63 ust. 5 u.p.z.p., wedle którego organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie. Organem właściwym do przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy jest wójt/burmistrz/prezydent, albo organ II instancji (samorządowe kolegium odwoławcze), jeżeli to on wydał decyzję ostateczną ustalającą warunki zabudowy. Aby móc dokonać przeniesienia decyzji ustalającej warunki zabudowy dla danego zamierzenia inwestycyjnego na inny podmiot, muszą zostać spełnione łącznie wszystkie warunki z cytowanego powyżej przepisu, tj:
1. zgoda strony, która jest adresatem decyzji o warunkach zabudowy na przeniesienie jej na inny podmiot
2. akceptacja ze strony podmiotu, na który przenoszona jest decyzja o warunkach zabudowy wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.
Formą przeniesienia decyzji ustalającej warunki zabudowy jest decyzja administracyjna, z tym że treść merytoryczna decyzji o warunkach zabudowy pozostaje bez zmian, modyfikacji ulega natomiast wyłącznie adresat (wnioskodawca) decyzji.
Należy podkreślić, że stronami postępowania w sprawie przeniesienia decyzji ustalającej warunki zabudowy jest dotychczasowy adresat decyzji oraz podmiot, na który decyzja jest przenoszona. W postępowaniu w trybie art. 63 ust. 5 u.p.z.p. nie występują osoby będące stronami w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy.

 

 

Załączniki:

PDFWniosek o przeniesienie decyzji WZ (336,95KB)
DOCWniosek o przeniesienie decyzji WZ (57,50KB)
PDFWzor Pelnomocnictwo (223,52KB)
DOCXWzor Pelnomocnictwo (118,60KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego