Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wydział:
Wydział Planowania
Termin załatwienia:
Powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Termin uzależniony jest od uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii.
Osoba kontaktowa:
Dominika Sobczak
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski; Biuro Obsługi Interesanta; Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
Telefon kontaktowy:
54 2822059 wew. 35
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski; Biuro Obsługi Interesanta;
Wymagane dokumenty:
• Wniosek (udostępniony druk)
• Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy (udostępniony druk)
• Potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 107 zł
• Potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł
• Kopia mapy zasadniczej potwierdzona oryginalną pieczęcią urzędową
• Kopia mapy zasadniczej potwierdzona oryginalną pieczęcią urzędową z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
• Dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego, a w przypadku braku uzbrojenia terenu – umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawarte pomiędzy gestorami sieci a inwestorem
• Dokumenty zaświadczające o dostępie terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do wniosku należy załączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
Opłaty:
• Za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego - 107 zł (opłata nie dotyczy wniosków w sprawie budownictwa mieszkaniowego) • Za pełnomocnictwo - 17 zł
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
Podstawa prawna:
• Art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
• Art. 54 i art. 60 i art. 86 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.).

Procedurę uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku  poz. 1945 z późn. zm.).
Zgodnie z powyższą ustawą wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy powinien zawierać następujące dane:
1. imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy;
2. miejsce położenia nieruchomości oraz numer działki;
3. rodzaj inwestycji;
4. imię i nazwisko właściciela/właścicieli;
5. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000; mapa musi obejmować obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniejsza jednak niż 50 m,
6. dane charakteryzujące inwestycję pod względem: zaopatrzenia w wodę, energię, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, sposobu unieszkodliwiania odpadów;
7. określenie: planowanego sposób zagospodarowania terenu, charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu ( w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej ), charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji, danych charakteryzujących wpływ planowanej inwestycji na środowisko ( w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ), określenie obsługi komunikacyjnej.

 

 

Załączniki:

PDFWzor Pelnomocnictwo (223,52KB)
DOCXWzor Pelnomocnictwo (118,60KB)
PDFwzór wniosku o warunki zabudowy pdf (379,78KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego