Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wydział:
Wydział Planowania
Termin załatwienia:
65 dni od daty złożenia wniosku
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Zwolińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski; Biuro Obsługi Interesanta; Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
Telefon kontaktowy:
54 2822059 wew 35
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski;
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (udostępniony druk)
2. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy (udostępniony druk)
3. Potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji w kwocie 107 zł
4. Potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł
5. Aktualny wypis z rejestru gruntów
6. Kopia mapy zasadniczej potwierdzona oryginalną pieczęcią urzędową
7. Kopia mapy zasadniczej potwierdzona oryginalną pieczęcią urzędową z zaznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem oraz granicami obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać
8. Dokumenty od gestorów sieci zaświadczające, że istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego, a w przypadku braku uzbrojenia terenu – umowy dotyczące zagwarantowania wykonania uzbrojenia terenu, zawarte pomiędzy gestorami sieci a inwestorem
9. Dokumenty zaświadczające o dostępie terenu inwestycji do drogi publicznej (w przypadku braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
Opłaty:
Za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 107 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783). Za pełnomocnictwo - 17 zł, na podstawie cz. IV ust. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
Uwagi:
Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego można zawiesić na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu.
Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z zm.);
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783)
  1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (inwestycją celu publicznego jest inwestycja stanowiąca realizację celu publicznego, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).
  2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:
  • polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
  • niewymagające pozwolenia na budowę (roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę wymienione są w art. 29 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm).
  • Nie wymagają również decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane, które realizowane są w oparciu o przepisy szczególne (m.in. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 687) i ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010r., Nr 106, poz. 675 z późn. zm.).

3. W przypadku inwestycji celu publicznego zaliczanej do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzję uzyskuje się wg procedury: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ).

4. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), za wyjątkiem terenów zamkniętych (tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych), dla których decyzję wydaje wojewoda.

5. W celu uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

6. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

7. W przypadku inwestycji celu publicznego, o którym mowa w pkt. 4, informacja o złożeniu wniosku o wydanie decyzji oraz informacja o wydaniu decyzji zamieszczana zostaje w publicznie dostępnym wykazie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

 

 

Załączniki:

PDFWzor Pelnomocnictwo (223,52KB)
DOCXWzor Pelnomocnictwo (118,60KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego