Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu

Wydział:
Wydział Planowania
Termin załatwienia:
Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Zwolińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski; Biuro Obsługi Interesanta; • Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
Telefon kontaktowy:
542822059 wew. 35
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski; Biuro Obsługi Interesanta; • Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie ZAŚWIADCZENIA w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
2.Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Jeżeli klient działa przez pełnomocnika, dodatkowo:
- Wzór pełnomocnictwa AB
4. Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego) – w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez osobę prawną lub upoważnionego przez właściwe organy osoby prawnej pełnomocnika.
5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo złożone w sprawie od każdego stosunku pełnomocnictwa – opłata wnoszona w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł. W przypadku działania przez pełnomocnika: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). - przykłady wielości stosunków pełnomocnictwa Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia; poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej. Opłaty należy dokonać przed dołączeniem pełnomocnictwa do akt sprawy.
Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (o odmowie wydania zaświadczenia) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Uwagi:
Brak
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z zm.);
2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski;
3. Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski;
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783)

Opis procedury:
aby uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek, który powinien zawierać:

  • informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki, numer karty mapy),
  • określić cel wydania zaświadczenia (np. przedłożenia w kancelarii notarialnej, przedłożenia w banku).

1. Co powinienem wiedzieć?

Należy upewnić się, czy teren dla którego klient zamierza wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski objęty jest ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, gdyż zaświadczenie wydaje się z planu, który obowiązuje. W szczególnych przypadkach zaświadczenie wydaje się również z planu, który utracił ważność – zaświadczenie będzie wówczas zawierało stosowną adnotację o tym fakcie.

Organ administracji publicznej (Urząd) wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o nie.

Jeżeli klient zamierza uzyskać kredyt w banku albo sprzedać nieruchomość – potrzebne będzie zaświadczenie w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miny Aleksandrów Kujawski.

Jeżeli klient planuje budowę i zamierza zlecić opracowanie projektu – potrzebny będzie wyrys z wypisem czyli informacja w sprawie przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miny Aleksandrów Kujawski – na podstawie zawartej w nim informacji projektant wykona projekt tak, aby spełniał wymóg zgodności z ustaleniami planu.

2. Kto może załatwić sprawę?

  • Osoba fizyczna działająca osobiście lub przez pełnomocnika*.
  • Osoba prawna działająca przez swoje organy lub działająca przez pełnomocnika*. Właściwą reprezentację osoby prawnej stwierdza się poprzez jej statut oraz odpowiedni rejestr. Wówczas do wniosku należy dołączyć potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis z właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego).
  • Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działająca przez kierowników bądź osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie ze statutem, regulaminem bądź umową lub działająca przez pełnomocnika*.

* pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

 

 

Załączniki:

PDFWniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (263,52KB)
DOCWniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (58,00KB)
PDFWzor Pelnomocnictwo (223,52KB)
DOCXWzor Pelnomocnictwo (118,60KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego