Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania z obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wydział:
Wydział Planowania
Termin załatwienia:
Do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Zwolińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski; Biuro Obsługi Interesanta; • Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
Telefon kontaktowy:
54 282 20 59 wew. 35
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski;
Wymagane dokumenty:
1. wniosek (udostępniony druk)
2. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (udostępniony druk)
3. mapa sytuacyjno – wysokościowa z oznaczonymi granicami działki
4. projekt techniczny zmiany sposobu użytkowania (do wglądu)
5. potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w kwocie 17 zł
6. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wnioskodawcy (udostępniony druk)
7. potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (w przypadku działania przez pełnomocnika)
Opłaty:
Za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł (na podstawie cz. II, pkt 21 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783.). • Za pełnomocnictwo - 17 zł (na podstawie cz. IV ust. 9 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783.)
Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia bądź wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (o odmowie wydania zaświadczenia) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie
Uwagi:
Brak
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z zm.);
2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783)

Cel procedury
Uzyskanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaświadczenie należy załączyć do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania składanego do organu administracji architektoniczno-budowlanej, albo w celu przedłożenia organowi nadzoru budowlanego, prowadzącemu postępowanie legalizacyjne w sprawie zmiany sposobu użytkowania dokonanej bez wymaganego zgłoszenia.

Warunki wejściowe
1. Do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części należy załączyć zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli nie ma planu, należy przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Jeżeli takie zaświadczenie nie zostanie załączone, organ administracji architektoniczno-budowlanej wezwie wnioskodawcę, w drodze postanowienia, do uzupełnienia wniosku. W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie przedłożone, organ wniesie w drodze decyzji sprzeciw wobec zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

2. W przypadku prowadzenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego postępowania legalizującego w sprawie samowolnie dokonanej zmiany sposobu użytkowania, obowiązek przedłożenia wyżej wymienionego zaświadczenia zostanie nałożony na inwestora/właściciela/zarządcę/wnioskodawcę, w drodze postanowienia (zgodnie z art. 71a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Przedmiotowe zaświadczenie wydawane jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (w postępowaniu legalizacyjnym należy je złożyć dotrzymując terminu podanego w postanowieniu). Przy wydawaniu zaświadczenia stronami są tylko wnioskodawca i organ właściwy.

Rezultat procedury
Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe zaświadczenia załącza się do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania składanego we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Ponadto, przedłożenie wyżej wymienionego zaświadczenia jest konieczne przy postępowaniu legalizacyjnym prowadzonym przez właściwy organ nadzoru budowlanego, w przypadku samowolnie dokonanej zmiany sposobu użytkowania.

 

 

Załączniki:

PDFWniosek o zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu uzytkowania z mpzp (244,27KB)
DOCWniosek o zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu uzytkowania z mpzp (57,00KB)
PDFWzor Pelnomocnictwo (223,52KB)
DOCXWzor Pelnomocnictwo (118,60KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego