Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Wydział:
Wydział Planowania
Termin załatwienia:
W terminie do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym planowane jest rozpoczęcie prac lub robót.
Osoba kontaktowa:
Monika Rolirad
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski parter, pokój nr 4
Telefon kontaktowy:
542822059 wew. 26
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski parter, pokój nr 4
Wymagane dokumenty:
Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:
1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków - Decyzja wraz z załącznikiem graficznym, jeśli decyzja taki posiada; niezałączenie kopii decyzji nie stanowi błędu formalnego
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku -
1. W przypadku właścicieli i użytkowników wieczystych :
2. odpis z Księgi Wieczystej (jeśli KW nie jest założona – wypis z rejestru gruntów);
3. Pozostali wnioskodawcy:
4. odpis z Księgi Wieczystej (jeśli KW nie jest założona – wypis z rejestru gruntów) oraz
5. wszystkie umowy, dotyczące przeniesienia prawa do dysponowania zabytkiem (np. umowa użyczenia, dzierżawy lub innego ograniczonego prawa własności);
w przypadku odpisu z Księgi Wieczystej lub wypisu z rejestru gruntów obowiązuje 3-miesięczny termin ważności dokumentu
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji - decyzja łącznie z decyzjami zmieniającymi, jeśli takie wydano. Pozwolenie musi zawierać:
1.W przypadku prac konserwatorskich i restauratorskich:
• imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej prace konserwatorskie lub prace restauratorskie
2.W przypadku robót budowlanych:
• imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi
• imię, nazwisko i adres osoby wykonującej nadzór inwestorski
Niezałączenie kopii decyzji nie stanowi błędu formalnego.
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia -
1. Dla prac lub robót budowlanych: Kosztorys inwestorski lub ofertowy musi zawierać cenę netto i brutto. Kosztorys budowlany musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem. Musi być zweryfikowany i zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela beneficjenta.
UWAGA! Podpis inspektora nadzoru inwestorskiego powinien mieć następujące brzmienie: Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów. Inspektor nadzoru. Imię i nazwisko. Pieczęć.
2. Dla prac konserwatorskich i restauratorskich: Kosztorys ofertowy powinien zawierać cenę netto i brutto oraz być podpisany przez wykonawcę prac oraz inwestora.
6) dokument, poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej/wskazanych we wniosku do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań,w tym finansowych -
np. w przypadku;
• parafii - dekret powołujący Proboszcza lub zaświadczenie z kurii;
• spółek, stowarzyszeń, fundacji - odpis z KRS;
• dla jednostek samorządu terytorialnego - wyciąg ze statutu w części dotyczącej osób reprezentujących jst;
• wspólnot mieszkaniowych - uchwała powołująca zarząd;
• osób podpisujących dokumentację wniosku oraz umowę z upoważnienia - osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy (np. w przypadku współwłasności małżeńskiej – gdy małżonków reprezentuje jeden z nich) -pełnomocnictwo sporządzone notarialnie.
• wspólnot mieszkaniowych - uchwała, wyrażająca zgodę członków wspólnoty na realizację zadania
7) dokumentacja fotograficzna obrazująca stan zabytku lub jego części, przy której realizowane będą prace objęte wnioskiem, w tym przynajmniej jedno zdjęcie przedstawiające cały zabytek - Ok. 4 fotografii dokumentujących aktualny stan obiektu, w wersji papierowej lub cyfrowej (format jpg) na nośniku CD/DVD
8) Program prac konserwatorskich - Dla zadań obejmujących konserwację zabytków ruchomych lub inne prace konserwatorskie „manualne”.
9) Pisemna opinia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - Dla zadań dotyczących zakupu i montażu instalacji sygnalizacji włamania i napadu.
Opłaty:
brak
Tryb odwoławczy:
Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Uwagi:
Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

Jeżeli zabytek, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub
naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, jeżeli ich wartość nie przekracza środków finansowych przewidzianych przez gminę na zabezpieczenie wszystkich prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytkach w danym roku budżetowym.

W przypadku, gdy podmiot na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje inne środki publiczne, łączna kwota dotacji na ten cel z kwotami przyznanymi przez inne podmioty nie może przekraczać 100 %
nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446 );

2. UCHWAŁA NR XXXII/313/14 RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski,
nie stanowiących jej wyłącznej własności.

Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem kolorystyki tego zabytku:

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, itp.;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót, przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-13;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej, jeżeli w opinii konserwatora zabytków istnieje uzasadniona konieczność ich instalowania.

 

 

Załączniki:

PDFZałącznik Nr 1 (243,69KB)
PDFZałącznik Nr 2 (162,23KB)
PDFZałączniki do sprawozdania (255,83KB)
DOCXZałączniki do sprawozdania (14,79KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego