Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasiłek pielęgnacyjny

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Smardzewska, Katarzyna Promińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski parter, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 11
Telefon kontaktowy:
54 282 20 59
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski parter, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 11
Wymagane dokumenty:
1) wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Opłaty:
brak
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
osobie, która ukończyła 75 lat;
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Jeżeli osoba uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego w trakcie jego pobierania nabędzie prawo do DODATKU PIELĘGNACYJNEGO wypłacanego przez ZUS lub inny organ emerytalno-rentowy zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY NIE PRZYSŁUGUJE OSOBIE UPRAWNIONEJ DO DODATKU PIELĘGNACYJNEGO!
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 615 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z 2015 r., poz. 2284);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz 1238).

Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego następuje w formie decyzji administracyjnej

 

 

Załączniki:

PDFKlauzula informacyjna RODO (155,33KB)
PDFWniosek o zasiłek pielęgnacyjny (105,07KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego