Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6722.1.24.2023.MJ o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE

o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  miejscowego  planu   zagospodarowania  przestrzennego   wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko

                    Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz art. 29 i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz . 54 ust. 2 i 3, 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)i uchwały Nr Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 września 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek i Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski,zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek i Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 08.02.2024 r. do 01.03.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski w godzinach pracy urzędu oraz na stronie BIP urzędu Gminy.

         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi, kierowane do Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.  Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2024 r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym:

- na piśmie na adres Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski przy ul. Juliusza Słowackiego 12, Aleksandrów Kujawski 87-700,

- za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r.                                      o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57),

           Organ sporządzający projekt planu miejscowego prowadzi dyskusję publiczną dotyczącą projektu w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

           Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  20.02.2024 r.  o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Ciechocinek.

         Informuję, że klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Aleksandrów Kujawski oraz w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

            Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Załącznik:

PDFPL.6722.1.24.2023.MJ.pdf (713,55KB)
 

                                                                                                                        Kierownik Wydziału Planowania

                                                                                                                        /-/ Anna Eizenchart

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego