Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki gmina Aleksandrów Kujawski

OGŁOSZENIE

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, łącznie z przynależną komórką lokatorską wraz z udziałem 549/1638 prawa własności gruntu, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 25/1 w miejscowości Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski  dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00029972/8.

Poz.

Położenie nieruchomości

Numer działki

Łączna powierzchnia działki w ha

Cena wywoławcza nieruchomości netto

wadium

1

2

3

4

5

6

1.

Stawki

25/1

0,0935 ha

85 300,00

4 000,00zł

Gmina Aleksandrów Kujawski jest właścicielem lokalu mieszkalnego i komórki lokatorskiej, stanowiących przedmiot niniejszego ogłoszenia, który nie jest obciążony prawem użytkowania wieczystego lub ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy, skutkiem której byłoby korzystanie z lokalu przez inne osoby.

Opis nieruchomości: lokal mieści się w budynku mieszkalnym dwulokalowym przy ul. Al. Danilewicz Zielińskiej 27, rzeczowy lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową wynoszącą  50,48 m2 w skład której wchodzą : 2 pokoje, 1 kuchnia, 1 przedpokój, 1 wc, i komórkę przynależną o powierzchni 4,42 m2 znajdującą się w oddzielnym budynku. Dla przedmiotowego obszaru Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski, uchwała XXX/239/21 z dnia 30 marca 2021 r., działki przewidziane są jako: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczony symbolem „MN-U”. Gmina Aleksandrów Kujawski sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu Aleksandrowskiego. Strony zobowiązane będą do złożenia oświadczenia, że nie będą występowały z żadnymi roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie możliwej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Cena wywoławcza netto określona w kol. 5 w tabeli powyżej.

Aby przetarg można było uznać za ważny postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych )

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w kol. 6 tabeli powyżej. Wadium należy wnieść do dnia 08.03.2024 r. na konto nr 64 9537 0000 0010 5356 2000 0027 (za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wylicytowały przetargu, wpłacone wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończonego przetargu.

Kwota wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży uczestnika, który wygrał przetarg.

Otwarcie i zamknięcie przetargu wyznacza się na dzień 11.03.2024 r. o godzinie 10:00 pokój nr 105 (I piętro) w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12.

Regulamin przetargu i dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, tel. 054 282 20 59 wew. 54 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12.

O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Kwota zakupu ustalona przez nabywcę podczas licytacji płatna jest jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Aleksandrów Kujawski. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT – 23%. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Załączniki:

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego