Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projkecie miejscowego planu zagospdoarowania przestrzennego dla obzaru położonego w obrębie ewidenyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda gmina Aleksandrów Kujawski

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZENIA DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ROZWIĄZANIAMI

Protokół sporządzono w dniu 20 lutego 2024 r., w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 w Aleksandrowie Kujawskim przez inspektora ds. budownictwa Małgorzatę Jesion

Na podstawie art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) w dniu 20 lutego 2024 r. przeprowadzono dyskusje publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Ciechocinek, Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski.

  • Lista obecności: stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

  1. Pani Justyna Musiał- projektant miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zagadnienia poruszane w dyskusji: przedstawienie głównych ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, Wygoda gmina Aleksandrów Kujawski, w tym  dotyczących przeznaczenia poszczególnych terenów oraz  rozwiązań komunikacyjnych. Przedstawienie wprowadzonych zmian.

2. - Jaka jest minimalna powierzchnia działek na terenie oznaczonym symbolem 3MNW-U?

Pani Justyna Musiał- udzieliła w tym zakresie odpowiedzi wskazując, iż minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek na przedmiotowym terenie wynosi 700 m2.

III. Ustalenia z dyskusji:

Zainteresowanych pouczono o możliwości złożenia swoich uwag i zastrzeżeń na piśmie we wskazanym przez organ terminie.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

  1. dla Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski;
  2. do dokumentacji planistycznej;
  3. do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Załącznik:

PDFMX-3060N_20240226_142431.pdf (260,28KB)
 

                                                                                                                             Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

                                                                                                                             /-/ Andrzej Olszewski

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego