Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.21.49.2023.2024.DS/AJ z dnia 28.03.2024 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.

 Aleksandrów Kujawski, dnia 28.03.2024 r.

OŚ.6220.21.49.2023.2024.DS/AJ

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwana dalej ustawą uouioś, zawiadamia, że dnia  05.08.2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad działająca poprzez pełnomocnika Pana Jarosława Czeczewskiego z firmy Voessing Polska Sp. z o.o. złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i postanowieniem z dnia 03.08.2021 r. znak: PL.6620.21.31.2020.DS zawieszono postępowanie do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko niniejszego przedsięwzięcia, obejmujący zakres wskazany w postanowieniu z dnia 03.08.2021 r. znak: PL.6220.21.29.2020.DS. W dniu 22.12.2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad działająca poprzez pełnomocnika Pana Jarosława Czeczewskiego z firmy Voessing Polska Sp. z o.o. przedłożyła raport o oddziaływaniu środowiska dla ww. przedsięwzięcia.

W dniu 21.03.2024 r. inwestor przedłożył uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, który uzupełniono po wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.3.2024.ADS.2 z dnia 05.03.2023 r.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy uouioś będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, zgodnie z art. 78 ust.1 pkt. 2 ustawy uouioś- Wójt Gminy Raciążek, Wójt Gminy Waganiec, Wójt Gminy Wielka Nieszawka.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono:

  1. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie i wzmocnieniu drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, opracowany dnia 19 grudnia 2023 r.;
  2. Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia, złożone dnia 21.03.2024 r. w tut. Urzędzie;

 

Lp.

Raport oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

OŚ.6220.21.2020.2023.DS/AJ

2.

Nazwa i zakres dokumentu

„Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 91 na odcinku Toruń-Włocławek - etap II” na terenie gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy Raciążek i gminy Waganiec, powiat aleksandrowski oraz gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie.

 

3.

Data sporządzenia dokumentu

19.12.2023 r.- raport

21.03.2024 r. - uzupełnienie

4.

Zamawiający wykonanie dokumentu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz

5.

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski

pokój nr 14

6.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

Brak

 

W terminie 30 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią Raportu o oddziaływaniu na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 14, w godz. pracy Urzędu.

 Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectw: Otłoczyn, Białe Błota, Odolion oraz Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Raciążku i Urzędzie Gminy w Wagańcu, powiat aleksandrowski oraz Urzędzie Gminy w Wielskiej Nieszawce, powiat toruński.

Sprawę prowadzi: Angelika Jętczak

załącznik:

PDFOŚ.6220.21.49.2023.2024.DSAJ-obwieszczenie.pdf (1,70MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego