Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.11.2.2024.AJ z dnia 24.04.2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1, do głębokości 39,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h projektowanym w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 48/3, obręb 0004 Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski.

Aleksandrów Kujawski, dnia 24.04.2024 r.

OŚ.6220.11.2.2024.AJ

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm., zwana dalej ustawą uouioś) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zawiadamia o:

  1. Złożeniu przez Gospodarstwo Rolne Piotr Milewski działające poprzez pełnomocnika Pana Jakuba Chmielewskiego w dniu 19.04.2024 r. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1, do głębokości 39,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h projektowanym w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 48/3, obręb 0004 Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji – ciśnieniowym nawadnianiu upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”,
  2. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski,
  3. Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - celem zasięgnięcia opinii, w myśl art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 4, pkt. 2 ustawy uouioś.

Z przedłożoną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, pokój nr 14. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sporządziła: Angelika Jętczak

załącznik:

PDFOŚ.6220.11.2.2024.AJ-obwieszczenie.pdf (905,02KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego