Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 6 maja 2024 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

K O M U N I K A T
Komisarzy Wyborczych we Włocławku
z dnia 6 maja 2024 r.


o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych


Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w związku wyborami Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 6 czerwca 2024 r., Komisarze Wyborczy we Włocławku I i II informują, co następuje:


Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłaszać Pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.


Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.


Swoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej mogą zgłosić również wyborcy ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej w dniu 10 maja 2024 r., w godzinach pracy urzędu.
 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do urzędu – art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego.

Sposób zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia określa uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249) zmieniona uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej Nr 50/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. oraz Nr 71/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. dostępnymi na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, tel. 54 444 74 83.

 

Załączniki:

PDFKomunikat (154,08KB)

PDFWzór zgłoszenia kandydata na członka OBKW (117,50KB)

PDFZgłoszenie obwodowa KWW (148,75KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego