Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwałą Nr I/21/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
06-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
06-06-2024
Data wejścia w życie:
06-06-0024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
22-05-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2024.3270
Pozycja w dzienniku urzędowym:
3270
Nr aktu prawnego:
I/21/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
mieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim
Akt prawa miejscowego:
Tak

UCHWAŁA NR I/21/24

RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 6 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim, Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/156/20 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z 2020 r. poz. 2671 ze zm.) zmienia się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, stanowiący załącznik do uchwały zmienianej, w którym wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 10. pkt 3 załącznika otrzymuje brzmienie: „,3) odpady niesegregowane (zmieszane, pozostałość z segregacji) należy zbierać w pojemnikach przeznaczonych do zbierania tych odpadów ustawionych na terenie nieruchomości, a w ustalonych terminach odbioru pojemniki udostępniać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne";
  2. § 10. pkt 11 załącznika otrzymuje brzmienie:
    • „11) tekstylia i odzież należy przekazywać:
    • przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych);
    • bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
    • do pojemników na odzież używaną.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Załączniki:

PDFUchwała Nr I/21/24 (718,33KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego