Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr I/24/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich.

Rodzaj aktu prawnego:
uchwała
Rok podjęcia:
2023
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
I
Data podjęcia:
06-05-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
06-06-2024
Data wejścia w życie:
06-06-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
22-05-2024
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2024.3273
Pozycja w dzienniku urzędowym:
3273
Nr aktu prawnego:
I/24/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich.
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 50 ust. 6 i 6a oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2023 r. poz. 901 ze zm.)")
Akt prawa miejscowego:
Tak

UCHWAŁA NR I/24/24

RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 6 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 50 ust. 6 i 6a oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.z 2023 r. poz. 901 ze zm.)") Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr LXVII/567/24 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2024r. poz. 2518), zmienia się § 8 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§8.1. Na wniosek świadczeniobiorcy, jego przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego albo na wniosek pracownika socjalnego, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim w drodze decyzji administracyjnej może częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia opłat za świadczone usługi, ze względu na:

  1. nagłe pogorszenie stanu zdrowia osoby lub członka rodziny powodujące zwiększenie wydatków na badania, leki, leczenie lub rehabilitację stanowiące nadmierne obciążenie dla osoby lub rodziny
  2. wnoszenie opłat przez osobę lub członka rodziny za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, rodzinnym domu pomocy, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej, placówce leczniczo-opiekuńczej, placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej, całodobowej placówce zapewniającej opiekę osobom niepełnoprawnym, hospicjum;
  3. występujące w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę lub śmierć członka rodziny;
  4. straty materialne poniesione przez osobę lub rodzinę w wyniku klęski żywiołowej, ekologicznej lub innych zdarzeń losowych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Załączniki:

PDFUchwała Nr I/24/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski (704,62KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego