Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 57/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami

Rodzaj aktu prawnego:
zarządzenie
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
Data podjęcia:
10-04-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
10-04-2024
Data wejścia w życie:
10-04-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
57/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.[1]/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.[2]
Akt prawa miejscowego:
Tak

ZARZĄDZENIE NR 57/24

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.121/ zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr LXVI/554/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 stycznia 2024 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 dochody budżetu z kwoty 84.784.053,50 zł zwiększa się do kwoty 84.817.317,50 zł.

2) W § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące z kwoty 66.261.317,50 zł zwiększa się do kwoty 66.294.581,50 zł.

3) Zmiany w planie dochodów określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

4) W § 2 ust. I wydatki budżetu z kwoty 88.200.401,06 zł zwiększa się do kwoty 88.233.665,06 zł.

5) W § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 60.829.537,66 zł zwiększa się do kwoty 60.862.801,66 zł.

6) W § 2 ust. 3 pkt 1 wynagrodzenia z kwoty 19.886.012,89 zł zwiększa się do kwoty 19.903.704,89 zł.

7) W § 2 ust. 3 pkt 2 pochodne od wynagrodzeń z kwoty 4.713.064,25 zł zwiększa się do kwoty 4.715.930,55 zł. 8) Zmiany w planie wydatków określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

9) W § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 6.211.723,00 zł zwiększa się do kwoty 6.243.883,00 zł.

10) Zmiany w planie dochodów dotyczących dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

11) W § 2 ust. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 6.211.723,00 zł zwiększa się do kwoty 6.243.883,00 zł.

12) Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

13) Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu dotyczących środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy określone załącznikami nr 5 i 6 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załączniki:

PDFZarządzenie Nr/57/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (4,96MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego