Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 55A/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków obowiązujących wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie sfinansowania zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów, kotów) i trwałego oznakowania zwierząt lub oznakowania psów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024

Rodzaj aktu prawnego:
zarządzenie
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
Data podjęcia:
05-04-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
05-04-2024
Data wejścia w życie:
05-04-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
55A/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
w sprawie szczegółowych warunków obowiązujących wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie sfinansowania zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów, kotów) i trwałego oznakowania zwierząt lub oznakowania psów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 11a ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1580 ze zm.) w związku z Uchwałą nr LIVII/568/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2024 r."
Akt prawa miejscowego:
Tak

ZARZĄDZENIE NR 55A/24

WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie szczegółowych warunków obowiązujących wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie sfinansowania zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów, kotów) i trwałego oznakowania zwierząt lub oznakowania psów
na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 11a ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1580 ze zm.) w związku z Uchwałą nr LIVII/568/24 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2024 r.",

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowe warunki obowiązujące wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie sfinansowania zabiegu kastracji zwierząt domowych (psów, kotów) oraz trwałego oznakowania zwierząt lub oznakowania psów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2024 w wysokości 100% kosztów tych zabiegów. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowych usług, np. koszty dojazdu do/z placówki weterynaryjnej, koszty opieki pozabiegowej - ponosi właściciel zwierzęcia.

§ 2. W celu wzięcia udziału w sfinansowaniu należy w czasie jego trwania złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Wzór wniosku o sfinansowanie zabiegu kastracji oraz oznakowania zwierzęcia lub oznakowania psów w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024" stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym od dnia 8 kwietnia 2024 r. do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Aleksandrów Kujawski w 2024 r., a w przypadku realizacji Planu kastracji zwierząt w ramach ZWIERZowej Akcji Kastracja dodatkowo nie później niż do dnia 31 października 2024 r.

§ 4. W przypadku, gdy liczba wniosków będzie przekraczała przyznany na dany rok limit środków, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 5. Warunkiem otrzymania sfinansowania zabiegów, o których mowa w §1 jest brak zadłużeń finansowych wnioskodawcy wobec Gminy Aleksandrów Kujawski.

§ 6. W przypadku braku spełnienia warunku, o którym mowa w §5 wniosek zostaje oceniony negatywnie i podlega odrzuceniu. Odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

§ 7. Uregulowanie należności finansowych wobec gminy w trakcie trwania naboru wniosków uprawnia do ponownego złożenia wniosku o finansowanie zabiegów przez wnioskodawcę.

§ 8. Warunkiem otrzymania sfinansowania jest informacja o akceptacji wniosku w postaci wystawienia skierowania na wykonanie zabiegów w gabinecie weterynaryjnym, z którym Gmina Aleksandrów Kujawski posiada zawartą umowę. Formularz skierowania na zabiegi kastracji oraz oznakowania zwierzęcia lub oznakowania psów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Skierowania zachowują ważność przez okres 7 dni od daty wystawienia. W tym czasie wnioskodawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu wizyty kwalifikacyjnej. Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalające na jego przeprowadzenie. Zrealizowanie zbiegów w Gabinecie Weterynaryjnym odbywa się w terminie 14 dni od wizyty kwalifikacyjnej.

§ 10. Wnioskodawcy będący właścicielami zwierząt, posiadający więcej, niż jedno zwierzę domowe (psa lub kota), mogą w bieżącym roku budżetowym uzyskać sfinansowanie kastracji oraz trwałego oznakowania zwierzęcia maksymalnie dwóch zwierząt w gospodarstwie domowym (tj. 1 pies i 1 kot) lub w przypadku znakowania psów maksymalnie na I psa w gospodarstwie domowym.

§ 11. Po przeprowadzonych zabiegach lekarz weterynarii dokonuje wpisu w książeczce zdrowia zwierzęcia stanowiący potwierdzenie dokonania zabiegów lub wystawia świadectwo lekarsko- weterynaryjne o przeprowadzonych zabiegach.

§ 12. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

PDFZarządzenie Nr 55A/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (3,23MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego