Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie znak PL.6722.1.1.2024.MJ Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Konradowo, Stawki, Zgoda oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Aleksandrów Kujawski Uchwały nr LXVII/570/24 z
dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Konradowo, Stawki, Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski

Jednocześnie, informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać w terminie do dnia 21.06.2024 r., na piśmie utrwalonym w postaci papierowej na adres Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl lub skrytki ePUAP /af08b1bc8g/skrytka .

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko, należy składać w terminie do dnia 21.06.2024 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, ustnie do protokołu  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl  lub skrytki ePUAP /af08b1bc8g/skrytka .

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także informację, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz oznaczenie nieruchomości objętej wnioskiem (nr ewid. działki, obręb).

Wnioski należy składać wyłączenie za pomocą ,,formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”. Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski przy ul. Słowackiego 12 oraz na stronie: https://bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl/342/633/miejscowe-plany-zagospodarowania-terenu.html.

Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawi się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

 

Załącznik:

PDFPL.6722.1.1.2024.MJ.pdf (778,43KB)
PDFformularz pisma dotyczący aktu planowania przestrzennego.PDF (173,58KB)
 

 

                                                                                                                            Kierownik Wydziału Planowania

                                                                                                                            /-/ Anna Eizenchart

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego