Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.17.33.2022.2023.DS/AJ z dnia 21.05.2024 r. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW i powierzchnią zabudowy do 10,57 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 215, 216, 218/2 w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski”

Aleksandrów Kujawski, dnia 21.05.2024 r.

OŚ.6220.17.33.2022.2023.DS/AJ

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwana dalej ustawą uouioś, zawiadamia, że dnia  03.09.2019 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek firmy „Green Capital S.A.” o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW i powierzchnią zabudowy do 10,57 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 215, 216, 218/2           w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski”.

Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie przedłożonych materiałów i po przeanalizowaniu wpływu inwestycji na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i postanowieniem z dnia 05.10.2020 znak: PL.6220.7.13.2020.2022.DS nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 28.11.2022 r. inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, który uzupełniono w dniu 07.05.2024 r. po wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.36.2024.HN z dnia 05.03.2024 r.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy uouioś będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszczono:

  1. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW i powierzchnią zabudowy do 10,57 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 215, 216, 218/2 w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski”, opracowany 25 listopada 2022 r.;
  2. Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia, złożone dnia 07.05.2024 r. w tut. Urzędzie;

 

 

Lp.

Raport oddziaływania na środowisko

1.

Numer wpisu

PL.6220.17.2020.2022.DS

2.

Nazwa i zakres dokumentu

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW i powierzchnią zabudowy do 10,57 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 215, 216, 218/2 w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski”.

3.

Data sporządzenia dokumentu

Listopad 2022 r. – raport

13.02.2023 r.-zawieszenie postepowania na wniosek Inwestora

07.05.2024 r. - uzupełnienie

4.

Zamawiający wykonanie dokumentu

Green Capital S.A.

 

5.

Miejsce przechowywania

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski

pokój nr 14

6.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

Brak

 

 

W terminie 30 dni licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią Raportu o oddziaływaniu na środowisko, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 14, w godz. pracy Urzędu.

 Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz publikowane w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Konecku.

załącznik:

PDFOŚ.6220.17.33.2022.2023.DSAJ-obwieszczenie.pdf (1,50MB)
 

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego