Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.17.32.2022.2023.DS/AJ z dnia 21.05.2024 r. o podjęciu z urzędu postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW i powierzchnią zabudowy do 10,57 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 215, 216, 218/2 w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski”

 Aleksandrów Kujawski, dnia 21.05.2024 r.

OŚ.6220.17.32.2022.2023.DS/AJ

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamia o:

  1. Podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania - postanowieniem z dnia 13.02.2023 r. znak: OŚ.6220.17.23.2020.2022.DS/MK - z uwagi na fakt, że inwestor dnia 07.05.2024r., przedłożył uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW i powierzchnią zabudowy do 10,57 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 215, 216, 218/2 w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski” procedowane na wniosek przedsiębiorstwa Green Capital S.A.
  2. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów  Kujawski.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 14, w godz. pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz publikowane w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy w Konecku.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Sporządziła: Angelika Jętczak

załącznik:PDFOŚ.6220.17.32.2023.DSAJ-obwieszczenie.pdf (772,44KB)
        

  

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego