Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.10.3.2024.AJ z dnia 23.05.2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowie parku handlowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 72/1, 72/3, 72/5, 72/6, 72/9, 72/11, 72/12, 72/13, 72/14 położonych w obrębie ewidencyjnym 0012 Nowy Ciechocinek”

Aleksandrów Kujawski, dnia 23.05.2024 r.

OŚ.6220.10.3.2024.AJ

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., zwana dalej ustawą uouioś) oraz art. 61 § 4 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia o:

  1. Złożeniu przez firmę NH Development Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Markiewicz-pełnomocnik19.03.2024 r29.03.2024o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parku handlowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 72/1, 72/3, 72/5, 72/6, 72/9, 72/11, 72/12, 72/13, 72/14 położonych w obrębie ewidencyjnym 0012 Nowy Ciechocinek”;
  2. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski;
  3. Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim i Dyrektora Zarząd Zlewni w Toruniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - celem zasięgnięcia opinii, w myśl art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy uouioś z dnia 3 października 2008 r.  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Z przedłożoną dokumentacją załączoną do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy  w Aleksandrowie Kujawskim  ul. Słowackiego 12, pokój nr 14. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Sołectw: Nowy Ciechocinek i Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Sprawę prowadzi: Angelika Jętczak

załącznik:

PDFOŚ.6220.10.3.2024.AJ-obwieszczenie.pdf (892,48KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego