Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.26.35.2023.AJ z dnia 11.09.2023 r. zawiadamiające o wniesieniu przez stronę odwołania wraz z wnioskiem o przywrócenieterminu do wniesienia odwołania

Aleksandrów Kujawski, dnia 11.09.2023 r.

OŚ.6220.26.35.2023.AJ

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 79 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą uouioś oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

zawiadamia,

na podstawie art. 133 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski pismem znak: OŚ.6220.26.33.2023.AJ z dnia 11.09.2023 r. przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku akta sprawy znak OŚ.6220.26.2022.2023.AP/AJ, po złożonym przez stronę odwołaniu wraz z wnioskiem o przywróceniu terminu do wniesienia odwołania z dnia 4 września 2023 r. (data wpływu do urzędu 04.09.2023 r.) od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.26.30.2023.AJ z dnia 11 lipca 2023 r. wydanej przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie węzła betoniarskiego do 75 m3/dobę w skład którego wchodzą takie obiekty jak: budynek betoniarni, silosy na cement – 2 szt. o poj. 16,5 m3 (łącznie 33 m3), zasobniki na kruszywo – 4 szt. oraz wagę najazdową – samochodową – do 60 ton wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach ewid. nr 299/4, 299/3, 301/3, 745/6, 745/8 i 299/2 obręb Służewo przy ul. Al. 1000-lecia 13c w Służewie, gm. Aleksandrów Kujawski,

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

załączniki:

PDFOŚ6220.26.35.2023.AJ-obwieszczenie.pdf (803,87KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego