Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydział:
Wydział Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Milena Ogrodowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski parter, pokój nr 7
Telefon kontaktowy:
54 282 20 59 wew. 29
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski parter, pokój nr 7
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży,
- adres składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1448 z późn. zm.).
Opłaty:
Roczna opłata za korzystanie z zezwolenia 525 zł (napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% oraz piwo i napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa) oraz 2100 zł (napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18%)
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo w kasie urzędu gminy opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.
W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości 30% opłaty podstawowej.
Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Do 31 stycznia przedsiębiorcy zobowiązani są złożyć oświadczenia o wartości sprzedanych napojów alkoholowych, zgodnie ze stanem faktycznym.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 2151)
Uchwała nr XLV/373/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Aleksandrów Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Aby uzyskać pozytywną decyzję należy spełnić warunki podyktowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wytycznym, zawartym w Uchwale nr XLV/373/18 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Aleksandrów Kujawski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na czas określony, nie krótszy niż:

  • 2 lata w placówkach handlu detalicznego
  • 4 lata w placówkach gastronomicznych

 

Załączniki:

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na alkohol 2023.doc (57,00KB)
DOCZgloszenie_zmian_stanu_faktycznego_lub_prawnego.doc (49,50KB)
 

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego