Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Wydział:
Wydział Ochrony Środowiska
Termin załatwienia:
Realizacja wniosków – w ciągu miesiąca od daty złożenia, zgodnie z KPA
Osoba kontaktowa:
Angelika Jętczak
Miejsce załatwienia:
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 12 87 -700 Aleksandrów Kujawski
Telefon kontaktowy:
54 282 20 59 wew. 51
Miejsce odbioru:
pokój nr 14
Wymagane dokumenty:
Załączniki:
1) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych,
2) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
3) Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł - zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej cz. III pkt. 42, a w przypadku gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika także dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł pobieranej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - w przypadku, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika,
4) Wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej;
5) Dokument gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną***,
6) Dokument potwierdzający posiadanie specjalistycznych pojazdów służących do przewozu nieczystości ciekłych np. dowody rejestracyjne pojazdów.
7) Dokument potwierdzający dysponowaniem bazy transportowej do prowadzenia przedmiotowej działalności
8) Dokumenty wynikające z przepisów prawa miejscowego****:
a) Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca trwałe oznakowanie pojazdów w sposób czytelny i widoczny (nazwa, adres i numer telefonu przedsiębiorcy);
b) Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca zlokalizowanie bazy transportowej na terenie utwardzonym, ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych;
c) Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy transportowej (w przypadku jego braku – umowa potwierdzająca możliwość korzystania z usług mycia i dezynfekcji przez oddzielny podmiot gospodarczy);
d) Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca posiadanie zaplecza technicznego i wyznaczonego miejsca umożliwiającego wykonywanie drobnych napraw oraz konserwacji pojazdów (w przypadku ich braku – umowa potwierdzająca możliwość korzystania z usług)
e) Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca posiadanie pomieszczeń socjalnych;
Opłaty:
opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 107 zł (za pełnomocnictwo - 17 zł)
Tryb odwoławczy:
Realizacja wniosków – w ciągu miesiąca od daty złożenia, zgodnie z KPA
Uwagi:
wpłaty z tytułu opłaty skarbowej dokonuje się na:

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
nr konta: 91 9537 0000 0010 5356 2000 0026
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.);

UCHWAŁA NR LVI/457/23 RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2676).

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 1-1b, 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wnoszę o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

  • Zgodnie z art. 8 ust. 2a. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.”.
  • Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych) uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań.”.
  • Zgodnie z treścią art. 391 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli przedsiębiorca lub osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.
  • Spełniać wymagania określone w UCHWALE NR LVI/457/23 RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (Dz. Urz. Kuj-Pom. z 2023 r. poz. 2676).

 

 

Załączniki:

PDFLVI-.457-.23-uchwała-wymagania-przedsiębiorcy.pdf (185,32KB)
PDFWniosek o wydanie zezwolenia nieczystości ciekłe (631,17KB)
DOCXWniosek o wydanie zezwolenia nieczystości ciekłe (34,26KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego