Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( tzw. renty planistycznej ) przed zbyciem nieruchomości

Wydział:
Wydział Planowania
Termin załatwienia:
Do 2 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji ( z możliwością przedłużenia).
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Zwolińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski; parter, Biuro Obsługi Interesanta; Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
Telefon kontaktowy:
542822059 wew. 35
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski; parter, Biuro Obsługi Interesanta; Elektroniczna Skrzynka Podawcza; E-mail: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl;
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek.
2. Aktualne poświadczenie prawa własności (odpis księgi wieczystej lub inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości).
3. Pełnomocnictwo - jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

Dokumenty wymienione w pkt. 2-3 winny zostać złożone w oryginale lub w uwierzytelnionych kopiach
Opłaty:
Opłata skarbowa: - od wydania decyzji administracyjnej - 10 zł, - od złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wpisu lub kopii - 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
Wniosek o ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) może złożyć właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości.
– Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego i każdy ze współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych wnosi o ustalenia w drodze decyzji, wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) to wniosek taki musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli/współużytkowników wieczystych. W takim przypadku każdy ze współwłaścicieli/ współużytkowników wieczystych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł.
– W przypadku zbycia nieruchomości przed datą wydania decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) należy o powyższym fakcie niezwłocznie poinformować organ prowadzący przedmiotowe postępowanie, gdyż art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje możliwość ustalenia renty planistycznej na wniosek wyłącznie przed zbyciem nieruchomości. Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a następnie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
– Jeżeli zbycie nieruchomości nastąpi w trakcie sporządzania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego lub w okresie późniejszym, ale przed datą wydania decyzji w sprawie ustalenia wysokości renty planistycznej lub jeżeli na tym etapie nastąpi wycofanie wniosku, wnioskodawca obciążany jest kosztami postępowania (w tym sporządzanego operatu szacunkowego).
– Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym składający wniosek jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1945);
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2109 z późniejszymi zmianami);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.);

Co to jest renta planistyczna i kiedy ją zapłacę?

 Opłata, która jest przedmiotem zapytania to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renta planistyczna), ustalana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199).

Stosownie do art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, przy czym zbycie nieruchomości musi nastąpić przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 37 ust. 4 w związku z ust. 3 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Dla ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) niezbędne jest zatem łączne wystąpienie trzech przesłanek, tj.:

  • wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmiany,
  • określenia w planie miejscowym bądź jego zmianie stawki procentowej wzrostu wartości nieruchomości, stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej,
  • zbycia nieruchomości przez dotychczasowego właściciela przed upływem 5 lat od daty wejścia w życie uchwalonego planu miejscowego bądź dokonanej w nim zmiany (przy czym pod pojęciem „zbycie nieruchomości” należy rozumieć zarówno zbycie całej nieruchomości, jak i jej części, a także zbycie udziału w prawie własności nieruchomości).

Podkreślić tu należy, że stawka procentowa wzrostu wartości nieruchomości stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości renty planistycznej jest określana w każdym uchwalanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości.

 Na tej podstawie – po przesłaniu przez notariusza wypisu z aktu notarialnego – wszczynane jest z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej). Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą planu miejscowego jest możliwe dopiero po dokonaniu – zleconej w trakcie postępowania rzeczoznawcy majątkowemu – wyceny nieruchomości.
Na tej podstawie – w oparciu o stawkę procentową określoną w planie miejscowym – ustala się wysokość renty planistycznej. W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy wydawana jest decyzja o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w określonej wysokości.

Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Do wniosku o ustalenie wysokości renty planistycznej należy dołączyć aktualny odpis księgi wieczystej, którą objęta jest przedmiotowa nieruchomość. Pozwoli to na ustalenie czy przedmiotowa nieruchomość w dniu wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiła i stanowi nadal przedmiot własności albo użytkowania wieczystego wnioskodawcy. Ponadto do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, która zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.) wynosi w przypadku wydania decyzji o ustaleniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) – dla każdej z osób, które złożyły wniosek – 10 zł.

 

 

Załączniki:

PDFwniosek o ustalenie opłaty planistycznej (237,50KB)
DOCwniosek o ustalenie opłaty planistycznej (50,50KB)
PDFWzor Pelnomocnictwo (223,52KB)
DOCXWzor Pelnomocnictwo (118,60KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego