Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 44a/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

Rodzaj aktu prawnego:
zarządzenie
Rok podjęcia:
2024
Status:
Obowiązujący
Kadencja:
2024-2029
Sesja:
Data podjęcia:
14-03-2024
Data rozpoczęcia obowiązywania:
14-03-2024
Data wejścia w życie:
14-03-2024
Data publikacji w dzienniku urzędowym:
-
Nr publikacji w dzienniku urzędowym:
Nie opublikowano
Pozycja w dzienniku urzędowym:
Nie dotyczy
Nr aktu prawnego:
44a/24
Czego dotyczy dodawany akt prawny:
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
Podstawa prawna wydania:
Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)
Akt prawa miejscowego:
Tak

Zarządzenie Nr 44a/24

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 14 marca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

Na podstawie art.33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

Zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 22/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dni 15 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Regulamin Pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale III Czas Pracy. Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim stanowiącego załącznik do zmienianego zarządzenia § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie:
§ 11.1.Do czasu pracy wlicza się przerwę w pracy trwającą 15 minut. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracownika: jest dłuższy niż 9 godzin (wtorek) pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.
2. Pracownik może być zwolniony od pracy przez bezpośredniego przełożonego na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.
3. Ewidencję wyjść prywatnych" oraz dane dotyczące odpracowania utraconego czasu pracy prowadzi pracownik ds. kadrowych.
4. Pracownik winien stawić się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.
Zobowiązany jest do punktualnego rozpoczynania pracy i potwierdzenia swojej obecności (wejścia, wyjścia) Kartą zegarową identyfikującą jego dane osobowe
Każdorazowo, wchodząc na teren zakładu pracy lub wychodząc z niego, pracownik jest zobowiązany wprowadzić swoją kartę do czytnika. Czytnik ten identyfikuje pracownika i rejestruje czas jego pobytu w pracy.
W przypadku awarii systemu, pracownik zobowiązany jest potwierdzić swoją obecność w pracy podpisem na liście obecności.
5. W razie spóźnienia się do pracy pracownik obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić swojego przełożonego o przyczynie spóźnienia.
6. Pracownicy wykonujący na polecenie przełożonego pilne i terminowe prace poza godzinami urzędowania oraz pracownicy odpracowujący czas zwolnienia od pracy, mogą pozostawać w budynku za zgodą przełożonego, w uzgodnieniu z pracownikiem ds. kadrowych.
7. Czas zwolnienia od pracy pracownik obowiązany jest odpracować w przeciwnym razie za ten czas wynagrodzenie nie przysługuje.
8. Czas szkoleń w zakresie bhp, czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem badań okresowych i kontrolnych zalicza się do czasu pracy."

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Aleksandrów Kujawski.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania Regulaminu Pracy do wiadomości pracowników.

 

Załączniki:

PDFZarządzenie Nr 44a/24 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski (769,59KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego