Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski, która odbędzie się 12 czerwca 2024 roku o godz. 9.00 w sali 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.)

zwołuję II Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski,

która odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 9.00 w Sali nr 121 Urzędu Miasta Aleksandrów Kujawski, przy ulicy Słowackiego 8 z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2024.
  1. omówienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Komisji Budżetowej,
  3. dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  4. podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2024-2027" dla Gminy Aleksandrów Kujawski
  1. omówienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  3. dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  4. podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym budynku mieszkalnego wraz z gruntem i budynkami przynależnymi, znajdującymi się na działce ewidencyjnej nr 276/2 w miejscowości Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiącej własność Gminy Aleksandrów Kujawski
  1. omówienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  3. dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  4. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Odolion gm. Aleksandrów Kujawski.
  1. omówienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  3. dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  4. podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w budynku oznaczonym numerem ewidencyjnym 52 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 7207/24348, stanowiącym działkę ewidencyjną nr 207/5 w miejscowości Otłoczyn ul. Szlak Bursztynowy 32, gmina Aleksandrów Kujawski, stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
  1. omówienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  3. dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  4. podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działek nr 41/34; 41/29; 41/17; 41/6 i 41/20 zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Konradowo gm. Aleksandrów Kujawski.
  1. omówienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  3. dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  4. podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łazieniec
  1. omówienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej,
  3. dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  4. podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietni 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
  1. omówienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Komisji Polityki Społecznej.
  3. dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  4. podjęcie uchwały.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
  1. omówienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  3. dyskusja i zgłaszanie poprawek,
  4. podjęcie uchwały.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy i udzielenia Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski wotum zaufania.
  1. debata nad raportem
  2. przedstawienie opinii Komisji
  3. podjęcie uchwały
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2023.
  1. omówienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Komisji Budżetowej
  3. dyskusja i zgłaszanie poprawek
  4. podjęcie uchwały.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  1. wystąpienie Wójta w sprawie realizacji budżetu za rok 2023 r.
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2023.
  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  4. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  5. przedstawienie opinii składu orzekającego RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
  6. dyskusja,
  7. podjęcie uchwały
 18. Informacje lub komunikaty.
 19. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

 

Załączniki:

PDFZawiadomienie o zwołaniu II Sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski (1,16MB)

PDFInformacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym (6,96MB)

PDFMateriały na II Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski cz. 1 (24,43MB)

PDFMateriały na II Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski cz. 2 (12,32MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego