Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko znak PL.6722.9.22.2021.MJ


OBWIESZCZENIE

o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu  miejscowego  planu   zagospodarowania  przestrzennego   wraz  z  prognozą  oddziaływania  na  środowisko

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) w związku z art. 29 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) i Uchwałą nr XXX/242/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 06.10.2023r. do 07.11.2023r. w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim  ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski w godzinach pracy urzędu.

         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

           Uwagi do projektu planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

            Zgodnie z art. 8d wyżej wymienionej ustawy organ sporządzający projekt planu miejscowego prowadzi dyskusję publiczną dotyczącą projektu w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

           Zgodnie z art. 18 ust. 2 uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2023 r.

           Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.10.2023 r.  o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wołuszewo.

           Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Aleksandrów Kujawski oraz w siedzibie Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski.

            Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kierownik Wydziału Planowania
/-/ Anna Eizenchart

Załącznik:

PDFPL.6722.9.22.2021.MJ.pdf (617,20KB)

PDFKlauzula informacyjna.pdf (115,61KB)
PDFmpzp Wołuszewo arkusz 1.pdf (1,96MB)
PDFmpzp Wołuszewo arkusz 2.pdf (3,82MB)
PDFprognoza Wołuszewo 09_2023.pdf (3,68MB)
PDFrysunek prognozy Wołuszewo.pdf (2,81MB)
PDFWOŁUSZEWO 2023 II wyłożenie teskt.pdf (203,70KB)
 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego