Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłaszanie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na działkach nr ew. 87/3 i 29/3 w miejscowości Broniszewo, gmina Aleksandrów Kujawski

OGŁOSZENIE

Ogłaszam trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na działkach nr ew. 87/3 i 29/3 w miejscowości Broniszewo, gmina Aleksandrów Kujawski stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00036904/3.

Poz.

Położenie nieruchomości

Numery działek

Łączna powierzchnia działek w ha

Cena wywoławcza nieruchomości netto

wadium

1

2

3

4

5

6

 1.

Broniszewo

87/3 i 29/3

0,1863 ha

94 400,00

5 000,00zł

Gmina Aleksandrów Kujawski jest jedynym właścicielem nieruchomości, stanowiącej przedmiot niniejszego ogłoszenia, która nie jest obciążona prawem użytkowania wieczystego lub ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowią przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy, skutkiem której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby.

Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, położona na terenie na którym brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego obszaru Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski, uchwała XXX/239/21 z dnia 30 marca 2021 r., działki przewidziane są jako: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczony symbolem „MN-U”. Gmina Aleksandrów Kujawski sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez Starostę Powiatu Aleksandrowskiego. Strony zobowiązane będą do złożenia oświadczenia, że nie będą występowały z żadnymi roszczeniami z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie możliwej różnicy w powierzchni  sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Cena wywoławcza netto określona w kol. 5 w tabeli powyżej.

Aby przetarg można było uznać za ważny postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych )

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w kol. 6 tabeli powyżej. Wadium należy wnieść do dnia 30.10.2023 r. na konto nr 64 9537 0000 0010 5356 2000 0027 (za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osobom, które nie wylicytowały przetargu, wpłacone wadium zostaje zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończonego przetargu.

Kwota wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży uczestnika, który wygrał przetarg.

Otwarcie i zamknięcie przetargu wyznacza się na dzień 31.10.2023 r. o godzinie 10:00 pokój nr 105 (I piętro) w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12.

Regulamin przetargu i dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, tel. 054 282 20 59 wew. 54 Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12.

O terminie zawarcia umowy nabywca zostanie powiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Kwota zakupu ustalona przez nabywcę podczas licytacji płatna jest jednorazowo. Na dzień zawarcia umowy notarialnej winno nastąpić uznanie rachunku bankowego Gminy Aleksandrów Kujawski. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT – 23%. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Załączniki:

DOCXogłoszenie Broniszewo 5 GAZETA.docx (21,56KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego