Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.13.16.2023.AJ z dnia 09.10.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Posadowieniu zbiornika naziemnego dwupłaszczowego jednokomorowego o pojemności 20m³ przeznaczonego do magazynowania oleju opałowego, zbiornik bezciśnieniowy” na działce ewidencyjnej nr 148/5 w miejscowości Rudunki, obręb 0025, gmina Aleksandrów Kujawski.

Aleksandrów Kujawski, dnia 09.10.2023 r.

OŚ.6220.13.17.2023.AJ

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski, działając na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.10.2023 r. została wydana decyzja znak: OŚ.6220.13.16.2023.AJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Posadowieniu zbiornika naziemnego dwupłaszczowego jednokomorowego o pojemności 20m³ przeznaczonego do magazynowania oleju opałowego, zbiornik bezciśnieniowy” na działce ewidencyjnej nr 148/5
w miejscowości Rudunki, obręb 0025, gmina Aleksandrów Kujawski.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski (Punkt Obsługi Interesanta, w godzinach pracy Urzędu).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski http://www.bip.gmina-aleksandrowkujawski.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczenie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sporządziła: Angelika Jętczak

załącznikiPDFOŚ.6220.13.1.2023.AJ-obwieszczenie.pdf (711,28KB)
PDFOś.6220.13.16.2023.AJ-decyzja.pdf (8,82MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego