Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów

Wydział:
Wydział Ochrony Środowiska
Termin załatwienia:
do 30 dni
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Kruszka
Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski parter, Biuro Obsługi Interesanta
Telefon kontaktowy:
54 2822059 wew. 51
Miejsce odbioru:
Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski ul. Juliusza Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski parter, Biuro Obsługi Interesanta
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
- zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
- obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
- wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
- miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;- rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
- projekt planu - 2 egz:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
- zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
Opłaty:
17 zł – za ewentualne pełnomocnictwo; lub wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzje. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Uwagi:
Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Uwaga!
Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

spółdzielnię mieszkaniową;
wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);
zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.
Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w ust. 2.

Opłaty:

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów jest zwolnione z opłaty skarbowej – 0 zł,
Opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii- 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
Wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia – 17 zł
Opłatę można wnieść na konto Gminy:
Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
nr konta: 91 9537 0000 0010 5356 2000 0026
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

2) Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 poz. 1074) – nowelizacja – obowiązuje od 17.06.2017 r.
3) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 (M. P. 2015 r. poz. 1064);
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. 2004 nr 228, poz. 2306);

Usuwanie drzew i krzewów – obowiązujące przepisy

Wydział Ochrony Środowiska UG w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).
Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca 2017 r. obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew *.

Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Dla jakich drzew i krzewów nie jest wymagane zezwolenie?
Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się m.in. do:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 6. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 7. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 8. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.


Kompetencje organu:
Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków (we Wrocławiu w drodze porozumienia Miejski Konserwator Zabytków).

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW / KRZEWÓW

 1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
 2. a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 3. b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 4. c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 5. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa.
 6. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
 7. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17  wprowadzony ustawy o ochronie przyrody).
 8. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody) tzn. milcząca zgoda na usunięcie drzew lub krzewów jest ważna przez 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin.
 9. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
 10. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy.

Organ, może wnieść sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzew lub krzewów w przypadku gdy drzewo/ krzew rośnie:

– na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

– na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– na terenach objętych formami ochrony przyrody, tj.: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000.

Oraz gdy drzewo/ krzew ma szczególną wartość przyrodniczą, naukową, kulturową, historyczną lub krajobrazową oraz gdy odznacza się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych ze względu na rozmiary.

Organ wnosi sprzeciw również gdy:

a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie

b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ust. 9

Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej-  wniesienia sprzeciwu, stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia.

 

 

Załączniki:

PDFInformacja o wykonaniu nasadzeń (179,04KB)
DOCInformacja o wykonaniu nasadzeń (29,50KB)
PDFOŚWIADCZENIE NASADZENIA (281,01KB)
DOCOŚWIADCZENIE NASADZENIA (29,00KB)
PDFOŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WNIESIENIA ODWOŁANIA (206,76KB)
DOCXOŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA WNIESIENIA ODWOŁANIA (13,55KB)
PDFprośba o przedłuzenie terminu wydania decyzji (45,77KB)
DOCXprośba o przedłuzenie terminu wydania decyzji (14,49KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia brak sprzeciwu (176,66KB)
PDFwniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa (2,81MB)
PDFWycinka drzew wydanie protokołu (361,72KB)
DOCWycinka drzew wydanie protokołu (57,50KB)
PDFzgłoszenie wycinka drzew 2020 (174,89KB)
PDFzgoda wlasciciela na wycinkę drzew (127,81KB)
DOCzgoda wlasciciela na wycinkę drzew (37,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego