Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie Planu inwestycji dla projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy z/s w Aleksandrowie Kujawskim"

Zapytanie ofertowe na wykonanie Planu inwestycji dla projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy z/s w Aleksandrowie Kujawskim

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Gmina Aleksandrów Kujawski reprezentowana przez Wójta Gminy Andrzeja Olszewskiego z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, województwo: kujawsko – pomorskie, tel. /054/ 282-20-59, fax. /054/ 282-20-31, godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek -od 07:30 do 15:30; wtorek – od 7:30 do 17:00, piątek – od 7:30 do 14:00, NIP: 891-156- 02-80, Regon: 910866413
Uprawieni do kontaktu z Wykonawcami są:
Monika Rolirad, monika.rolirad@gmina-aleksandrowkujawski.pl  tel. 542822059 wew. 61

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie Planu inwestycji dla projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy z/s w Aleksandrowie Kujawskim”, planowanego do złożenia w Konkursie w ramach programu regionalnego dla projektu finansowanego z EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, typ działania 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych a także wspieranie Zamawiającego podczas procedury aplikacyjnej, aż do momentu jego ostatecznego rozstrzygnięcia i podpisania umowy o dofinansowanie.
 2. Projekt  Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy z/s w Aleksandrowie Kujawskim składać się będzie z:

1) Zadania inwestycyjnego polegającego na pracach termomodernizacyjne obiektu polegających m.in. przygotowaniu i ociepleniu ścian zewnętrznych, oczyszczeniu i zabezpieczeniu ścian wewnętrznych, wymianie i ociepleniu stropów wraz z montażem ogrzewania podłogowego wraz z regulacją, wymianie z dociepleniem poszycia dachowego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, montażu oświetlenia energooszczędnego, montażu instalacji wewnętrznych CO-CW wraz z montażem nowych źródeł ciepła - pompa ciepła i gaz, montażu paneli fotowoltaicznych dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami.

2) Promocji projektu.

3) Nadzór inwestycyjny.

3. W zakres przedmiotu umowy wchodzi w szczególności:

1) Opracowanie Planu inwestycji, co obejmuje w szczególności: zebranie informacji i przeprowadzenie niezbędnej analizy do opracowania Planu opracowanie analiz wraz z analizą finansowo-ekonomiczną i analizą techniczną, przygotowanie załączników do studium oraz innych wymaganych dokumentów zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej FEKP. Plan inwestycji sporządzany jest w celu dokonania analizy i uzasadnienia realizacji planowanego przedsięwzięcia, uzasadnienia jego wsparcia w ramach FEdKP

2) Uczestniczenie w procesie poprawek i korekt dokumentu zgodnie z uwagami, wytycznymi i wezwaniami IZ, terminowa i rzetelna reakcja na stwierdzone w toku procedury konkursowej przez IZ uchybienia oraz reprezentowanie w tym zakresie Zamawiającego przed IZ.

 1. Przy sporządzaniu Planu, w szczególności w zakresie prowadzonych analiz finansowych i ekonomicznych Wykonawca powinien bazować na zapisach Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 oraz dokumencie „Wskazania do opracowania Planu inwestycji dla projektów finansowanych z EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”.
 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz zgodnie z obowiązującą dokumentacją konkursową, tj. zgodnie z Regulaminem konkursu  wraz z załącznikami do niego.
 3. Wykonawca jest obowiązany do bieżącego śledzenia zmian, zaleceń i wytycznych Instytucji Zarządzającej i uwzględnienia ich przy realizacji przedmiotu umowy.
 4. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji Planu, jeśli wystąpi taka konieczność w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności wykonania poprawek lub uzupełnień w ramach kwoty określonej w umowie, do czasu podpisania przez Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 umowy o dofinansowanie zadania, oraz w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.
 5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i prawem wymagane uprawnienia do terminowego i z zachowaniem najwyższej staranności wykonania zamówienia. Wszystkie dokumenty Wykonawca zobowiązuje się opracować z najwyższą starannością profesjonalisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulaminem konkursu, wytycznymi i zaleceniami Instytucji Zarządzającej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: - nie później niż do 30-11-2023 r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

 1. posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 2. opracowali co najmniej 3 Studia Wykonalności w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia dla projektów o minimalnej wartości 1 mln zł brutto, które ubiegały się lub ubiegają się o wsparcie ze środków Unii Europejskiej i zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę, przygotowaną na podstawie wzoru (załącznik nr 1), podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, należy przesłać na adres mailowy: .
Termin składania ofert: 15-09-2023 r. godz. 23:59.

VII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium oceny ofert:
100 % Cena (brutto) w wyszczególnieniu za poniższe elementy zamówienia:

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełni wymagania określone w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez podania przyczyny.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 4. Oferent będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
 5. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta została wybrana, Zamawiający, prześle draft umowy oraz określi termin i miejsce zawarcia umowy.
 6. Informacja o wyniku postępowania zostanie także upubliczniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Oferentem, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
 8. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 9. Dokumentacja którą posiada Gmina to:
 • DECYZJA – POZWOLENIE NA BUDOWĘ PARKINGU
 • DECYZJA - POZWOLENIE NA BUDOWĘ I ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU
 • DECYZJA - O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 • PROJEKTY WYKONAWCZE I KOSZTORYSY
 • AUDYT

Załącznik 1: Oferta wykonawcy

Załącznik 2 - Fiszka projektowa

Załącznik 3 - RODO

KOSZTY SIEDZIBA
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego